szozdakrzysztof.pl

Projektowanie wnętrz

Każdy projekt to wyzwanie, sprawdzające sposób myślenia i zaangażowanie. Każde posiada sówj cel, do którego razem dążymy, który staramy się osiągnąć wspólnie. Mówiąc wspólnie mam na myśli inwestora, projektanta, wszystkich zaangażowanych specjalistów czy wykonawców.

Projektując staram się, aby przestrzeń była przede wszystkim użyteczna,na drugim miejscu jest blichtr i blask. Ergonomia pracy jest czynnikiem powodującym, że mamy ochotę spędzać w miejscu prac coraz więcej czasu. Czy jest to praca w domu, czy w biurze, czy w warsztacie, ergonomiczność rozwiązań jest zawsze najważniejsza.

Spełniamy oczekiwania klientów projektując wszystkie rodzaje wnętrz, od mieszkań (nawet pojedynczych pomieszczeń), poprzez sklepy ,wnętrza biurowe i reprezentacyjne, aż do przestrzeni publicznych. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb osoby chętnej do współpracy.

Wszystkie detale dopasowane są do indywidualnych ustaleń z użytkownikiem końcowym.

Dysponujemy sprawdzony wykonawcami, ściśle współpracującymi na każdym etapie prac.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i niejasności.

Each project is a challenge, a way of thinking and viewing motivation. Each has it in your goal to which we aspire together, which we are trying to achieve together. To put it together, I mean the investor, designer, all involved professionals and contractors.

When designing I try to make the space was primarily useful in second place is the glitz and glamor. Ergonomics is a factor in the work that we want to work in a place to spend more and more time. Is this a work at home or in the office or in the workshop, ergonomic solutions is always the most important.

Meet the expectations of customers by designing all kinds of interiors, from housing (even single rooms), with shops, interiors and representative offices, to public spaces. It all depends on the individual needs of the person willing to cooperate.

All the details are tailored to individual arrangements with the end user.

We have a proven performers, closely cooperating at every stage.

ce click)